संस्कृत Topic wise Paper 100 Question

संस्कृत Topic wise Paper 100 Question

 

संस्कृत पेपर - 01
- संधि

 

संस्कृत पेपर - 02
उपसर्ग
प्रत्यय

 

संस्कृत पेपर - 03
समास

 

संस्कृत पेपर - 04
सर्वनाम
विशेषण

 

संस्कृत पेपर - 05
कारक
विभक्ति

 

संस्कृत पेपर - 06
अव्यय

 

संस्कृत पेपर - 07
वचन
लिंग
लकार
ज्ञान प्रश्न

 

संस्कृत पेपर - 08
वाच्य परिवर्तन
लट् लघ लृट लोट विधिलिड़लकार

 

संस्कृत पेपर - 09
प्रश्न निर्माण
अशुद्धि संशोधनम
संस्कृत सुक्तय

 

संस्कृत पेपर - 10
संस्कृत भाषा शिक्षण विधी
संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत यूनिट (04)

 

संस्कृत पेपर - 11
संस्कृत यूनिट (05)

 

संस्कृत पेपर - 12
संस्कृत  Unit (06)

 

संस्कृत पेपर - 13

Extra

For Enquiry - SUNIL NAGAR (9549208332)